ភាគហ៊ុន

សុខនិងសៅស្រុះស្រួលគ្នាទិញគោមួយមកចិញ្ចឹមដោយចូលលុយគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាល។ ក្រោយពីទិញគោបានហើយ សុខគេចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយសៅ ដែលពេលនោះសៅគេកំពុងធ្វើការងារផ្ទះ
សុខ ៖ ឥឡូវសៅឯងទទួលថែទាំគោយើងពីពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកដល់កន្ទុយ ឬក៏ពីពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកខាងមុខ?
សៅ ៖ គ្នារវល់ណាស់កុំសួរ !
ដោយសុខចេះតែដើរតាមហើយសួរសំនួរដដែលៗពេក សៅធុញទ្រាន់ក៏ឆ្លើយថា ‹ស្អីក៏បានដែរ !›។
ភ្លាមនោះសុខតបវិញ
សុខ ៖ គ្នាទទួលផ្នែកពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកដល់កន្ទុយចុះ !
ថាហើយគេស្ទុះទៅបេះចៃពីពាក់កណ្តាលខ្លួនគោ និងបក់រុយចេញ រួចនិយាយទៅសៅ
សុខ ៖ ឥឡូវការងារគ្នាចប់ហើយ ដល់វេនឯងម្ដង
សៅ ៖ យ៉ាងម៉េច ?
សុខ ៖ គឺទៅរកស្មៅឱ្យវាស៊ីហ្នឹងហើយ !

ខ្ញុំភ្លេចប្រភពរឿងហើយ ខុសត្រូវពាក្យសម្ដីសូមកុំប្រកាន់

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s