សន្តិសុខ

សៅជាបុគ្គលិកសន្តិសុខថ្មីប្រចាំសារមន្ទីរមួយ។ គេត្រូវទទួលបន្ទុកយាមនៅមុខទ្វារចូលក្នុងបន្ទប់សារមន្ទីរ។ ថ្ងៃចូលធ្វើការដំបូងសៅត្រូវបានគេនែរនាំការងារដែលត្រូវបំពេញ។
អ្នកនែរនាំ ៖ សៅឯងត្រូវយាមនៅមុខទ្វារមួយនេះ។ ហើយត្រូវចាំថា គ្រប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតិឱ្យយកឆ័ត្រចូលទៅខាងក្នុងបរិវេណបន្ទប់សារមន្ទីរទេ គឺត្រូវទុកឆ័ត្រនៅមុខទ្វារនោះទើបអាចឱ្យចូលទស្សនាខាងក្នុងបាន ឮហើយឬនៅ?
សៅ ៖ បាទ ! ខ្ញុំយល់ហើយ !
ដល់ពេលសារម្ទីរ ចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារ មានភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាច្រើនបានចូលមកទស្សនា ពេលនេះសៅបាននែរនាំដល់ភ្ញៀវ
សៅ ៖ សូមអស់លោកទុកឆ័ត្រនៅខាងមុខទ្វារនេះសិនទើបអាចចូលទៅខាងក្នុងបាន
ភ្ញៀវ ៖ តែពួកខ្ញុំមិនបានយកឆ័ត្រមកជាមួយឯណា !
សៅ ៖ អីចឹងពួកលោកត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយកឆ័ត្រមក រួចទុកនៅមុខទ្វារនេះ ទើបអាចចូលក្នុងបាន

ដកស្រង់ពីទស្សនាវដ្តីប្រជាប្រិយ

Advertisements

2 thoughts on “សន្តិសុខ

  1. hah haahhhh

    អូ សន្តិសុខនោះជានណាទៅ? សង្ស៍យតែសកល!!!

    ហេហេ

  2. បើសន្តិសុខនោះជាខ្ញុំ មានតែភ្ញៀវនោះជាចន្ធី ! ត្រូវខ្ញុំសំលុតមិនឱ្យចូលទស្សនា។

    ហេស ហេស

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s