អែបអប

ថ្ងៃមួយ​សេដ្ឋី​និង​អ្នកក្រ​រហាម​កំពុង​ឈរ​និយាយ​គ្នា​…
សេដ្ឋី​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​កិច្ចសន្ទនា​មុន​៖
–   អញ​មាន​ប្រាក់​រាប់រយ​លាន​កោដិ​តម្លឹង ម៉េច​ក៏​ឯង​មិន​អែបអប​អញ​?
+  លោក​សេដ្ឋី​មាន ក៏មាន​តែ​លោក​ទៅ មានរឿង​អី​ខ្ញុំ​ត្រូវ​អែបអប​លោក​?
–   ចុះបើ​អញ​ឱ្យ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​អញ​ពាក់កណ្ដាល​ឱ្យទៅ​ឯង តើ​ឯង​ព្រម​អែបអប​អញ​ឬ​អត់​?
+  បើ​ខ្ញុំ​មាន​ស្មើនឹង​លោក​សេដ្ឋី​ទៅហើយ ហេតុអ្វី​ខ្ញុំ​ត្រូវ​អែប​បលោក​ទៀត​?
–   ចុះបើ​អញ​ឱ្យ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​អញ​ទាំងអស់​ឱ្យទៅ​ឯង តើ​ឯង​ព្រម​អែបអប​អញ​ឬ​អត់​?
+  បើ​ខ្ញុំ​មាន​ដូច​លោក​សេដ្ឋី​សព្វថ្ងៃនេះ​ទៅហើយ គឺ​លោក​សេដ្ឋី​ទេ​ដែល​ត្រូវ​អែបអប​ខ្ញុំ​វិញ​នោះ​៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s